Regulamin konkursu

FOTOWOLTAICZNY INSTALATOR ROKU 2019

ORGANIZATOR
Corab Sp. z o.o., ul. Michała Kajki 4 10-547 Olsztyn NIP: 739-020-77-57 REGON: 510519084 KRS 0000175909
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków. NIP 6793112701, REGON 361789249, KRS 0000562571

OBSZAR, NA KTÓRYM URZĄDZANY BĘDZIE KONKURS
ARENA PASAŻU ENERGETYCZNEGO GLOBENERGIA, Targi ENEX 2018, HALA E, 27.02.2019r.

CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs, zwany dalej Konkursem, przeprowadzony będzie dnia 27.02.2019 r. w godzinach określonych w osobnym harmonogramie, który rozesłany zostanie do Uczestników za pośrednictwem wiadomości email.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE
• W Konkursie mogą brać udział wyłącznie instalatorzy, będący w chwili wysłania zgłoszenia do udziału w Konkursie aktywnymi przedsiębiorcami podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do KRS, którzy poprawnie wypełnili i przesłali elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronie http://instalator-roku.corab.eu/formularza-zapisu-na-konkurs/
oraz ich pracownicy lub podwykonawcy, reprezentujący biorącego udział w Konkursie instalatora, bez względu na tytuł prawny zatrudnienia lub stosunek prawny łączący ich z instalatorem.
• W Konkursie mogą brać udział wyłącznie przedsiębiorcy, których głównym przedmiotem działalności jest montaż instalacji fotowoltaicznych u klientów ostatecznych. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Corab oraz Partnerów (Q.Cell, Jean Mueller, SolarEdge) lub firm bezpośrednio konkurencyjnych do oferty Partnerów.

OGRANICZENIE LICZBY UCZESTNIKÓW KONKURSU
Ilość miejsc dla uczestników Konkursu jest ograniczona do 6 dwuosobowych drużyn o zakwalifikowaniu danej drużyny do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawność instalacji przedstawionej na dołączonych do zgłoszenia zdjęciach.

REJESTRACJA
• Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia
• Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza elektronicznego dostępnego na stronie http://instalator-roku.corab.eu/formularza-zapisu-na-konkurs/ wraz załączonymi zdjęciami poprawnie wykonanej, własnej instalacji fotowoltaicznej. Na zdjęciach powinny być widoczne elementy konstrukcji i jej połączenie z połacią dachu np. uchwyty dachowe, klemy, dwugwinty oraz zdjęcia zamontowanego falownika i skrzynki zabezpieczeniowej.
• Zgłoszenia należy wysyłać w terminie: od godz. 09.00 dnia 06.02.2019 do godz. 15.00 dnia 20.02.2019 r. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rejestracji.

ZASADY KONKURSU
• Komisja Konkursowa czuwa nad przestrzeganiem przez Uczestników Regulaminu, jak również kontroluje przebieg rozgrywek, podaje wyniki i rozstrzyga ewentualne spory zgłoszone przez Uczestników.
• Pierwszym etapem jest Rozgrywka Eliminacyjna, w której zadania określone w Załączniku nr 1 wykonują dwie drużyny jednocześnie. Do Rozgrywki Finałowej przejdą drużyny, które w każdej rywalizacji wykonały zadania najszybciej, najbardziej poprawnie i zgłosiły ten fakt Organizatorowi, a Organizator potwierdzi to dokonując sprawdzenia kompletności i jakości wykonanych czynności. Za nieprawidłowości w wykonaniu instalacji zostaną przyznane karne sekundy w liczbie od 30 do 60 sekund, za każdą nieprawidłowość oraz od 1 do 5 minut za nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i zachowań zagrażających życiu lub zdrowiu. Karne sekundy zostaną doliczone do ostatecznego czasu Uczestnika. Za wykorzystanie dodatkowych dostępnych elementów w celu poprawienia estetyki instalacji komisja może przyznać dodatkowe punkty, które obniżą zdobyty czas. O przyznaniu czasu karnego oraz bonusowego i uwzględnieniu w ostatecznym czasie Uczestnika decyduje Komisja Konkursowa.
• Rozgrywka Finałowa polega na wykonaniu przez Uczestnika w jak najszybszym czasie, zgodnie ze sztuką i instrukcją zadań określonych w Załączniku nr 1., co również zostanie ocenione przez Komisję, a za nieprawidłowości zostaną przyznane karne sekundy od 30 do 60 oraz od 1 do 5 minut za nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i zachowań zagrażających życiu lub zdrowiu
• Montaż elementów powyżej wskazanych odbędzie się przy wykorzystaniu materiałów pomocniczych dostarczonych przez Organizatora (m.in. konstrukcji, modułów, falownika i optymalizatorów, zabezpieczeń, konektorów i kabla solarnego). Narzędzia niezbędne do montażu Uczestnik organizuje we własnym zakresie.
• Brak stawienia się Uczestnika w miejscu i czasie prowadzenia danej Rozgrywki Konkursowej oznacza automatyczną dyskwalifikację oraz uznanie, że zwycięzcą takiej Rozgrywki Konkursowej jest drużyna, która osiągnęła kolejny najlepszy wynik.
• Organizator zastrzega się prawo do zmian w harmonogramie Konkursu, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni mailem.
• Uczestnik może powtórzyć rozgrywkę, jeżeli na wynik rozgrywki wpłynęły czynniki zewnętrzne niezależne od niego (w szczególności niewłaściwe przygotowanie stanowiska konkursowego lub jego uszkodzenie oraz inne czynniki niezależne od Organizatora). Decyzję o powtórzeniu rozgrywki podejmuje Komisja Konkursowa.

OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA ROZGRYWEK
• Uczestnik zobowiązany jest stawić się w miejscu danych rozgrywek, co najmniej 15 minut przed godziną startu.
• Zwycięzcą Rozgrywki Konkursowej jest ten Uczestnik, który w najkrótszym czasie wykona wszystkie czynności nią objęte i zgłosi ten fakt Organizatorowi, a Organizator potwierdzi to dokonując sprawdzenia kompletności i jakości wykonanych czynności. Za nieprawidłowości w wykonaniu instalacji zostaną przyznane karne sekundy, które zostaną doliczone do ostatecznego czasu Uczestnika zgodnie z zasadami opisanymi powyżej oraz czas bonusowy za wykorzystanie dodatkowych dostępnych elementów.
• Jeżeli dwóch lub więcej Uczestników / zawodników uzyska ostatecznie taki sam czas wykonania czynności konkursowej (wraz z sekundami karnymi i bonusowymi) odbędzie się między tymi zawodnikami dogrywka polegająca na ponownym wykonaniu zadań ze wszystkimi ich elementami dodatkowymi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu Uczestników wynikający z ich udziału w Konkursie lub za szkody Uczestników lub osób trzecich w mieniu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przeprowadzenia Konkursu z powodu wpływu czynników zewnętrznych (warunki atmosferyczne, awarie prądu, awarie urządzeń i elementów wyposażenia stanowiska konkursowego, awarie aplikacji).

NAGRODY W KONKURSIE
• W ramach konkursu Organizator przewidział nagrody dla trzech najlepszych drużyn.
• Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa zgodnie z miejscami zajętymi przez Uczestników w finalnej rozgrywce.
• Nagrody wręczane zwycięzcom Konkursu mogą różnić się nieznacznie od nagród prezentowanych w materiałach promocyjnych Konkursu.
• Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak również zamiany Nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.
• Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród nieujętych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do pokrycia i odprowadzenia podatku od takich nagród wydanych przez Organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
• Wszelkie Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu winny być składane na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od jej otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie o wynikach postępowania reklamacyjnego.
• Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora. Wszelkie spory wynikające z udziału w Konkursie lub jego przebiegu rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Olsztynie, woj. Warmińsko – Mazurskie.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Corab Spółka z o.o., 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 4, NIP 739-020-77-57, REGON 510519084, tel. 895351790, email: corab@corab.com.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
  a) w zakresie organizacji, przeprowadzenia oraz promocji konkursu instalatorów;
  b) gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
 3. Odbiorcami danych są: współorganizator konkursu – Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), ale również podmioty trzecie zapewniające usługi: kurierskie, prawne, pocztowe.
 4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dla osób, których dane dotyczą, dostępne są w siedzibie firmy oraz u inspektora ochrony danych.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
  a) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania;
  b) dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania;
  c) pliki cookie przechowywane będą na komputerze odwiedzającego stronę http://instalator-roku.corab.eu przez zadeklarowany okres, który można sprawdzić w informacjach o stronie dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej.
 7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie jest dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody, uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Udzieloną zgodę możecie Państwo odwołać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiadacie Państwo prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:
  Tomasz Trzciałkowski
  Tel.: +48 511793443
  email: kontakt@idpo.pl
  www: https://idpo.pl/kontakt

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie (Zwycięzcom) jak również innym osobom biorącym w nim udział oprócz nagród przewidzianych Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, ani zwrot poniesionych przez nich nakładów lub wydatków.
• Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
• Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.
• Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
• Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszających podstawowych zasad Konkursu.
• Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
• Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.

Załącznik nr 1
ZASADY KONKURSU NA FOTOWOLTAICZNEGO INSTALATORA ROKU I HARMONOGRAM

Harmonogram konkursu

Termin: 27.02.2019 r.

Miejsce: ARENA PASAŻU ENERGETYCZNEGO GLOBENERGIA, Targi ENEX 2019, HALA E
Koordynator: Ewa Polak-Robaczewska, nr telefonu 539 962 440, e.polak@corab.com.pl
Komisja: Bogdan Szymański (Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV), Paweł Wiktorowicz (Corab), Sebastian Kubiaczyk (SolarEdge), Szymon Kuriański (Q.Cells), Zbigniew Błażejewski (JEAN MUELLER)

Zarejestruj się, aby uzyskać wejściówkę na Targi:
https://partner.targikielce.pl/aktywator/php/visitors2.php?EVENT=220261484673&LANG=PL

Zgłoszenie do konkursu na instalatora Roku:

 • od 6 lutego od godziny 9.00 – 20 lutego do godziny 15.00
 • decyduje kolejność zgłoszeń, poprawność wykonania instalacji z załączonych zdjęć. Wybieramy 6 drużyn
 • zapisy poprzez elektroniczny formularz zapisu, który będzie zbierany na stronie http://instalator-roku.corab.eu/formularza-zapisu-na-konkurs/

  Rozgrywka Eliminacyjna
  9.30 Zgłoszenie się drużyn w miejscu wyznaczonym do konkursu
  9.45 Powitanie i przypomnienie zasad. Losowanie drużyn, które będą ze sobą rywalizowały oraz kolejności przystąpienia do zadań.
  10.00 – 12.30 Realizacja zadań konkursowych przez dwie drużyny jednocześnie:
 1. Montaż systemu na rąbek Corab B-03
 2. Montaż modułów Q.Cells Duo
 3. Montaż optymalizatorów mocy do szyny
 4. Estetyczne i poprawne wyprowadzenie kabli solarnych (bez podłączenia do falownika)
  Ok. 12.45 Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – do finału przechodzą 2 drużyny z najlepszym wynikiem

Rozgrywka Finałowa

13.00 Rozpoczęcie rozgrywki finałowej: przypomnienie zasad i zadań
13.15 Rozgrywka finałowa (2 drużyny wygrane, które osiągnęły najlepszy czas po doliczeniu czasu karnego).

Zadania:

 1. Dobór i montaż zabezpieczeń stron AC i DC,
 2. Podłączenie falownika Estetyczne i prawidłowe poprowadzenie kabli
 3. Pomiar rezystancji
  Ok. 14.30 Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród

Kolejność przystąpienia drużyn do:
Rozgrywki Eliminacyjnej – w wyniku losowania drużyny zostaną podzielone na dwie grupy. Do każdej rozgrywki z każdej grupy będą losowane po dwie drużyny, które będą jednocześnie wykonywać zadania.
Rozgrywki Finałowej – wezmą udział dwie drużyny, które w rundzie eliminacyjnej osiągnęły najniższy czas (po doliczeniu punktów karnych).

Spis elementów otrzymanych od organizatora:

 1. Komplet konstrukcji
 2. Komplet ośrubowania do konstrukcji
 3. Komplet klem i śrub do modułów
 4. Moduły fotowoltaiczne Q.Cells
 5. Optymalizatory mocy i falownik SolarEdge
 6. Mocowanie do optymalizatora mocy
 7. Kabel solarny 4 mm czarny i czerwony
 8. Przewód uziemiający 6 mm LGY
 9. Konektory MC4
 10. Przepusty kablowe
 11. Zabezpieczenia AC i DC do wyboru

Uwaga!
Każda drużyna musi posiadać własne narzędzia w tym miernik do pomiaru rezystancji, odpowiedni ubiór roboczy oraz pozostałe wyposażenie.

Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU “FOTOWOLTAICZNY INSTALATOR ROKU 2019”